Adóváltozások 2016-ban

Nyomtatóbarát változatPDF változat Share/Save

Tisztelt Ügyfelünk!                                      Tárgy: 2016 évi adóváltozások

 

 

Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2016. évi adóváltozásokat.  Előreláthatólag január közepén egy közös tájékoztatást, konzultációt is tartunk a szokásos módon, erről a későbbiekben értesítjük.

 

 

I. Változások a személyi jövedelemadóban

 

-       15%-ra csökken a személyi jövedelemadó mértéke: Az szja mértéke 16%-ról 15%-ra csökken. A változás a béren kívüli juttatásokon keresztül a társaságoknak is kedvező. A Cafeteria 2016-ban így változik: a béren kívüli juttatásoknál a jelenlegi 35,7 százalékos adóterhelés helyett 34,51 százalék, míg az egyes meghatározott juttatások esetén a jelenlegi 51,17 százalékos adóterhelés helyett 49,98 százalékos lesz.

-       Kétgyermekesek kedvezménye: A kétgyermekes családoknál a gyermekek után érvényesíthető családi kedvezmény a jelenlegi havi és gyermekenkénti 10 000 forintról 12 500 forintra nő.

-       Egészségügyi szolgáltatási járulék: A biztosítottnak nem minősülő személyek által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6930 forintról 7050 forintra nő.

-       Munkába járás költségtérítése: 2015. augusztus 1-jével hatályos a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendeletnek az a változása, mely szerint ha az óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek szülője a munkahelye közigazgatási határán kívülről nem közösségi közlekedéssel, hanem jellemzően gépjárművel jár dolgozni, úgy megilleti őt a 9 Ft/km költségtérítés a lakóhely és a munkahely közötti távolságra. A térítést nem befolyásolja, hogy a gyermek óvodája vagy bölcsődéje hol található, és a költségtérítés mindkét szülőnek jár, azaz ezt a költségtérítést a munkáltató köteles az érintett dolgozóknak biztosítani. További változás, hogy a munkáltató – saját döntése alapján – abban az esetben is térítheti az óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő szülő munkába járását, ha a szülők közigazgatási határon belül járnak dolgozni. A költségtérítést ilyen esetben nem kötelező adni, de 9 Ft/km-ig ilyenkor is adómentesen adható.

-       Bevallási nyilatkozat 2016-tól: Bizonyos feltételeket teljesítő munkavállalók (csak a munkáltatótól szereznek jövedelmet, nem vesznek igénybe kedvezményt, stb.) első alkalommal 2016. 01.31-ig nyilatkozatot tehetnek, mely alapján az adóhatóság állapítja meg az adót.

-       Bevallási tervezet 2017-től: Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek 2017-től kérhetik az adóhatóságot az adóbevallás tervezet elkészítésére, melyet az ügyfélkapun keresztül hagyhatnak jóvá, vagy javíthatnak ki.

-       Egyszerűsített bevallás megszűnése: Az egyszerűsített bevallás a fentiek miatt megszűnik, utoljára 2015 évre vonatkozóan lehet vele élni.

-       Részletfizetés változásai: 2016-tól az szja mellett az egészségügyi hozzájárulásra is kérhető részletfizetés, összesen 200 EFt értékig.

-       A jelentéktelen késedelmi pótlék és adókülönbözet megszűnése: Az adminisztráció csökkentése érdekében a 2000 Ft összeg alatti késedelmi pótlékot nem írja elő 2016-tól az adóhatóság. Szintén nem tartja majd nyilván az 1000 Ft alatti adótúlfizetést vagy hiányt.

-       Nem bírságolható a bevallás késedelmes benyújtása: A bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban az esetek nagy részében a magánszemélyt az adóhatóság első körben csak felszólíthatja, és nem bírságolja meg azonnal.

 

 

 

II. Változások az Adózás rendjében

 

-       Adózók minősítése: az adóhatóság 2016-tól a törvényben maghatározott feltételek vizsgálatával negyedévente minősíti az adózókat. Két speciális adózói kategória kerül bevezetésre, amelyekhez különböző jogkövetkezmények kapcsolódnak majd. A minősítést nem kell kezdeményezni, azt az adóhatóság automatikusan végrehajtja.

-       A megbízható adózó minősítést kapja az a társaság, mely az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

1.     legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,

2.     a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át,

3.     a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,

4.     a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,

5.     nem rendelkezik 500.000 forintot meghaladó nettó adótartozással,

6.     a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószám-felfüggesztés hatálya alatt,

7.     a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám-törlés hatálya alatt,

8.     a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át,

9.     a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és

10.  nem minősül kockázatos adózónak.

-       A megbízható adózóval szemben, amennyiben megfelel a feltételeknek, maximum 180 napig folytatható ellenőrzés, a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság elsőként mulasztási bírság nélkül felszólítja, a vizsgálatok során kiszabható mulasztási bírság a kiszabható összeg 50%-a, évente egy alkalommal 12 hónapos, automatikus részletfizetést kaphatnak a 10-500 eFt közötti tartozásból, és a visszaigényelt ÁFA kiutalási ideje maximum 45 nap.

-       Kockázatos adózónak minősül az a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózó vagy áfa-regisztrált adóalany, amely esetében az alábbi feltételek legalább valamelyike fennáll:

1.     szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,

2.     szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,

3.     szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,

4.     egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított egy évig áll fenn.

 

-       A kockázatos adózó esetében az ellenőrzés 60 nappal meghosszabbodik, az adózó terhére kiszabható mulasztási bírság és adóbírság nem lehet kisebb, mint az általános szabályok szerinti felső határ 50%-a, a felső határa az általános szabályok szerinti felső határ 150%-a. A késedelmi pótlék a jegybanki alapkamat ötszöröse, a visszaigényelt ÁFA kiutalási határideje 75 nap.

-       Adóregisztrációs eljárás: szigorodnak az adóregisztrációs eljárás szabályai, az adószám megállapításának magtagadása esetében a vizsgált adótartozási összeghatárok a korábbi 15 és 30 millió forintról 5 és 10 millió forintra csökkennek, bővül továbbá a vizsgált személyi kör és 180 napról 360 napra hosszabbodik a vizsgálati időszak.

-       Adó és vámfolyószámla integráció: 2016. 01.01-től az adószerv és a vámszerv által eddig külön vezetett nyilvántartásokban szereplő fizetési kötelezettségek egységes, közös folyószámlán kerülnek nyilvántartásra. A közös folyószámla miatt a tartozásmentesség igazolása a továbbiakban már egységesen lesz kérhető.

-       Köztartozásmentes adózói adatbázis: A módosítás lehetővé teszi, hogy az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törlésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül észrevételt terjesszen elő.

 

 

III. Változások a társasági adóban

 

-       Növekedési adóhitel: 2015.06.25 óta a növekedési adóhitel választásával az adózónak lehetősége nyílik arra, hogy a tárgyévi adózás előtti eredményének a megelőző adóév adózás előtti eredménye ötszörösét meghaladó része után fizetendő adót (azaz a növekedési adóhitelre jutó adót) a tárgy év helyett a soron következő két adóévben fizesse meg. A növekedési adóhitel tehát a gyakorlatban az adófizetési kötelezettség halasztását jelenti.

-       IFRS-ek fokozatos bevezetése: 2016. 01.01-től bevezetésre kerül a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) szerinti beszámolási standardok szerinti beszámoló készítés lehetősége.

-       Előadó-szervezetek támogatása: Egy előadó-művészeti szervezetnek juttatott támogatás nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet előző évi EGT tagállamban elért éves jegybevételének a 80%-át és nem lehet több, mint 1,5 milliárd forint.

-       Civil szervezetek adózása: A civil törvénnyel való összhang érdekében változtak az alapítványok, közalapítványok és egyesületek társasági adóalap megállapítási szabályai.

-       Reklám közzététele: Év közbeni változás, hogy a 30 millió forintot meg nem haladó reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség minden további feltétel nélkül elismert költségnek számít, 2014. évre visszamenőleges hatállyal.

 

 

IV. Változások az általános forgalmi adóban

 

-       Adólevonási jog érvényesíthetőségi idejének korlátozása: Közösségen belüli beszerzés és önadózással megállapított import áfa esetén az adólevonási jog csak abban az időszakban lesz érvényesíthető, amelyben a levonható adó felmerült.

Minden más esetben csak olyan adólevonási jog lesz érvényesíthető, amely a bevallás időszakában, vagy a bevallás időszakát magában foglaló évet megelőző egy éven belül keletkezett.

Az el nem évült, de a fentiek szerinti időszakokban nem érvényesített levonható adó a továbbiakban csak a keletkezésének időszakában lesz érvényesíthető, önellenőrzéssel.

-       Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának változása: 2016. január elsejétől minden adózóra érvényes, hogy az időszakos elszámolású ügyletek esetén a teljesítési időpont főszabályként az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

Két kivétel merül fel, a következők szerint:

·       amennyiben az elszámolási időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, a teljesítés időpontja a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja,

·       amennyiben pedig az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követő időpontra esik, a teljesítés időpontja az elszámolási időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap.

-       Új mentességek a számlakibocsátás alól: Adómentes légi személyszállítás esetén, illetve külföldi adóalany által belföldi magánszemélynek nyújtott telekommunikációs szolgáltatások, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetén csak akkor kell számlát kibocsátani, ha a szolgáltatás igénybe vevője ezt kéri.

-       Bővülnek az állami, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok áfa csoportban való részvételi lehetőségei.

-       ÁFA visszaigénylés határideje kockázatosnak minősített adózók esetén kötelezően 75 nap.

-       Az újépítésű lakások áfája 27%-ról 5%-ra csökken 2016-tól. A rendelkezés előreláthatóan 2019 végéig lesz érvényben. A kedvezmény minden 150nm-nél kisebb társasházi lakásra, és minden 300 nm-nél kisebb alapterületű családi házra érvényes lesz, melynél a használatbavétel nem történt meg, vagy a használatbavétel megtörtént, de nem telt el két év a használatbavétel és az értékesítés között.

 

 

V. Változások a környezetvédelmi termékdíjban

 

-       Átalánydíj gépjárművek részét képező termékdíj köteles termékekre: megnyílik az átalánydíj fizetés lehetősége a gépjármű gyártók és forgalmazók számára.

-       Számlazáradék: A csomagolószerek és reklámhordozó papírok első belföldi forgalomba hozatala esetén nem lesz kötelező minden esetben az előírt szövegezés feltüntetése a számlán.

-       Egyéni hulladékkezelés: Az egyéni hulladékkezelést választók jelenlegi negyedéves bevallási és fizetési kötelezettsége helyett az új szabályozás éves termékdíj-előleg megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettséget ír elő.

-       A termékdíj kapcsán több apró módosítás és pontosítás is történt.

 

 

VI. Változások a helyi iparűzési adókban

 

-       Új K+F adókedvezmény: Az adóalany a törvényben előírt általános szabályok szerint számított adóját az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-val csökkentheti. Az önkormányzattok rendeleti úton dönthetnek a kedvezmény bevezetéséről. A K+F költségek továbbra is adóalap-csökkentő tételként elszámolhatóak.

-       Nem kell adóbevallást benyújtani abban az esetben, ha az önkormányzati adórendelet mentességi, kedvezményi szabálya alapján adófizetési kötelezettség nem terheli az adóalanyt.

-       2017-től a helyi iparűzési adó az általános nyomtatványkitöltő programból elérhető, és elektronikusan beküldhető az állami adóhatóságnak, mely ezt az illetékes önkormányzatnak továbbítja.

-       Autópályadíj, külföldi útdíj levonhatósága: A díjak költségként történő elszámolásán túl 7,5% levonható az iparűzési adóból.

 

 

VIII. Egyéb változások

 

-       Illetékek:

o   Nem keletkeztet illetékkötelezettséget a haszonjárművek és a környezetkímélő járművek visszterhes szerzése.

o   A Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében történő értékpapír, üzletrész, tagi részesedés ingyenes megszerzése mentes az ajándékozási illeték alól. 

o   A korábbi lakását bérlő, majd visszavásároló magánszemélyek és örököseik, illetve azon lakásvásárlók, akik eladóik és örököseik számára legalább 5 évre lakásbérlési és visszavásárlási jogot biztosítanak (ha az éves bérleti díj nem magasabb, mint a lakás vételárának 7%-a), illetékmentesség illeti meg.

-       Gépjárműadó:

o   A jövőben az elektromos mellett a többi környezetkímélő gépjármű üzemeltetése is mentes a gépjárműadó fizetési kötelezettség alól.

o   A nyerges vontatókra új adóalap került megállapításra, a félpótkocsinak megszűnik az adókötelezettsége.

-       Jövedéki adó:

o   A kereskedelmi gázolaj felhasználása után visszaigényelhető jövedéki adó mértéke a jelenleg 11 forintról 7 forintra csökken.

o   Változik a megfőzött párlatra vonatkozó adó mértéke és módja.

-       Regisztrációs adó: Adómentesek lesznek a tisztán elektromos, a külső töltésű hibrid, a növelt hatótávolságú hibrid elektromos és a nulla emissziós gépkocsik.

-       Uniós Vámkódex: 2016.május 1-jén lép életbe, és hatályon kívül helyezi a jelenlegi szabályzást.

o   A jelenlegi nyolc helyébe három vámeljárás lép.

o   Változnak az engedélyezett gazdálkodói státusz megszerzéséhez és fenntartásához szükséges feltételek.

-       Társadalombiztosítás: Amennyiben nincs olyan jövedelem, amely figyelembe vehető adóelőleg-alap számításánál, akkor a munkaszerződésben meghatározott alapbér, vagy ha a munkát külföldi jog hatálya alá tartozó munkaszerződés alapján végzik, a szerződésben meghatározott díj havi összege lesz a járulék alapja.

-       A CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény): Az újépítésű lakásoknál két gyermek esetén 2,6 MFt-ra nő. A négyzetméterkorlátokat eltörlik. Aki tíz éven belül három gyereket vállal, annak 10 MFt vissza nem térítendő támogatás jár, és a magyar kormány ehhez 10 MFt hitelt biztosít, 25 éves futamidővel, garantáltan maximum 3 százalékos kamattal. Akik korábban felvettek már támogatást, szintén igényelhetnek az új rendszer szerint, de az ő esetükben le kell vonni a 10 MFT-ból a korábbi támogatás összegét.

Debrecen, 2015. december 15.                      

 

 

                                                                                         Kincs Beáta

                                                                                         ügyvezető